Farina d’nsetti

Addiu a li cibi sani,

addiu a li tempi belli,

sentiti chi pensaru

ddhi … di Brusselli…

No cchjù granu pe’ pani

né carni pe’ pruppetti,

pe’ fari l’uni e l’attri

si pistanu l’insetti!

Però si cu l’insetti

si faci la farina,

mi schiantu pe’ mi mangiu

biscotti la matina.

Mi schiantu pe’ mi mangiu

la pasta a menzijornu

per casu non m’è fatta

cu carchi papatornu[1].

(Poetica licenza

-non vogghju mi li mbuscu-

lu sacciu puru eu

ca esti nu molluscu).

Mi schiantu pe’ mi mangiu

la sira la pastina

non m’esti un derivatu

di musca cavaddhina.

P’ognuna di ddhi cosi

ch’eranu tantu bboni,

d’insetti porcarusi

ora nc’è la versioni.

Pe’ un bonu sostituto

di lu pani integrali

nci vonnu li formiculi

mbrischiati cu cicali.

Nci voli pe’ li frisci

mi veninu crocccanti

na bella filandera[2]

ma la parti d’avanti.

Si vi voliti fari

na tazza di cafè:

nu bellu surrogatu

cu la musca tsè-tsè.

E mbeci pe’ lu tè

Nenti cchjù busticeddha,

nci vonnu ali pistati

 di na caterineddha[3].

Pe’ farina fumanti

tazza di ccicculata,

na bella lamburida[4]

però quand’è stutata.

Non jamu cchjù a li longhi

e la chiudimi ccani:

l’insetti, capiscimmu,

su cibi quotidiani.

Ma mi ndi ribbellamu

daveru vinni l’ura:

l’insettu ndi nnasija

pe’ leggi di natura.

Chi sunnu sti schifezzi?

Chi cibi sunnu chissi?

“Mangiatili!”, ndi dinnu,

“L’Europa ndi lu dissi!”

Ddhi … di Brusselli

non ndannu chi mi fannu

e fannu leggi stupidi

e sempri a nosciu dannu.

A sti leggi cretini

non ndai pe’ mi ti bbuzzi,

non si mangia la pasta

si nc’ennu li papuzzi[5]!

Japrimu li mulini

chi ndi restaru chiusi.

L’insetti mi li mangianu

ddhi quattru porcarusi.

Pe’ nui nci voli l’orgiu,

jermanu[6] e la majorca

alla facciazza …

di chist’Europa … !

Francesco Borrello


[1] Chiocciola.

[2] Mantide religiosa.

[3] Coccinella.

[4] Lucciola.

[5] La papuzza è il punteruolo del grano.

[6] Segale.